Lagmannsretten: Klart brudd på kontraktsforpliktelsene

Publisert: 01.03.2018 Endret: 01.03.2018

Eidsivating lagmannsrett avsa 22. november 2017 dom i sak mellom det polskregistrerte entreprenørselskapet UNIBEP S.A. og Jessheim Vest Bolig og Næring AS (JVBN).

bygg og anlegg.png

Illustrasjonsfoto.

Avgjørelsen illustrerer når det er grunnlag for å konstatere grov uaktsomhet - i denne saken som følge av manglende kontroll og kvalitetssikring.

Et sentralt spørsmål i saken var om entreprenøren var erstatningsansvarlig
for forsinkelse og andre tap og kostnader som følge av at kommunen traff
vedtak om utvidet uavhengig kontroll. I likhet med tingretten kom
lagmannsretten til at kommunens vedtak, og følgene av dette, skyldtes grov
uaktsomhet hos entreprenøren. Lagmannsretten dømte entreprenøren til å
betale ca. 20 MNOK i erstatning. I tillegg ble entreprenøren dømt til å dekke
motpartens sakskostnader for begge instanser og utgiftene til fagkyndige
meddommere.

Med utgangspunkt i NS 3431 punkt 25.2 siste avsnitt annet punktum og
37.6 samt NS 8407 punkt 40.3 siste avsnitt og 42.5, var spørsmålet om
totalentreprenenørens erstatningsansvar kunne utvides og at
ansvarsbegrensningene ikke gjaldt som følge av at tapet skyltes forsett eller
grov uaktsomhet. I vurderingen av dette tok retten tok utgangspunkt i
terskel for grov uaktsomhet slik dette er oppstilt i Rt. 1989 s. 1318.
Spørsmålet var om Unibep i byggesaken hadde opptrådt på en sterkt
klanderverdig måte som innebærer et markert avvik fra forsvarlig
handlemåte.

Vurderingen tok utgangspunkt i Unibeps kvalitetssikringsrutiner og kontroll.
Lagmannsretten konkluderte med at Unibep ikke hadde et
kvalitetssikringssystem i bruk for ivaretagelse av sin kontrollfunksjon av
ansvarsrettene for prosjektering og utførelse.

Når det ble lagt til grunn at Unibep, ikke har hatt et kvalitetssikringssystem
for kontroll som tilfredsstiller kravene, utgjorde dette et alvorlig brudd på
kontraktsforpliktelsene overfor JVBN og kunne karakteriseres som grov
uaktsomhet.

I dommen heter det:

«Som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende, er det en klar
kontraktsmessig forutsetning at Unibep har de nødvendige offentlige
tillatelser, og følger de offentligrettslige krav som tillatelsene bygger på,
herunder GOF kap. II. Ved ikke å etterleve en sentral offentligrettslig
forutsetning for ansvarsretten har Unibep i seg selv opptrådt kvalifisert
klanderverdig overfor sin kontraktsmotpart JVBN.»